In atenția fermierilor beneficiari de fonduri Lista beneficiarilor plăților FEGA și FEADR va fi publică

Conform site-ului Agrointeligența, fermierii ar trebui să găsească pe unul dintre site-urile celor două agenții care se ocupă cu bani europeni, respectiv APIA și AFIR, o bază de date care să includă informații despre beneficiarii fondurilor europene și a subvențiilor. În prezent, pe site-ul APIA www.apia.org.ro există secţiunea Beneficiarii plăţilor FEGA şi FEADR cu link spre site AFIR care publică informaţiile referitoare la beneficiarii plăţilor, conform art. 111 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune.


Potrivit datelor oficiale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), publicarea se face:
-fără a aduce atingere primului paragraf din articolul 112 din prezentul regulament, numele beneficiarului, după cum urmează:
(i) prenumele şi numele de familie, în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică;
(ii) denumirea juridică completă, aşa cum a fost înregistrată, în cazul în care beneficiarul este o persoană juridică cu personalitate juridică proprie conform legislaţiei statului membru în cauză;
(iii) denumirea completă a asociaţiei, aşa cum a fost înregistrată sau recunoscută oficial, în cazul în care beneficiarul este o asociaţie fără personalitate juridică proprie;
(b) localitatea în care beneficiarul îşi are domiciliul sau în care acesta este înregistrat şi, după caz, codul poştal sau partea din acesta care identifică localitatea;
(c) cuantumurile corespunzătoare fiecărei măsuri finanţate din Fonduri, primite de către fiecare beneficiar în cursul exerciţiului financiar în cauză;
(d) natura şi descrierea măsurilor finanţate din oricare dintre Fonduri şi în temeiul cărora este acordată plata.
Informaţiile menţionate în primul paragraf sunt puse la dispoziţie pe un site internet unic pentru fiecare stat membru. Acestea sunt disponibile timp de doi ani de la data publicării iniţiale. În ceea ce priveşte plăţile care corespund măsurilor finanţate de FEADR, sumele care urmează să fie publicate corespund finanţării publice totale, incluzând atât contribuţia Uniunii, cât şi contribuţia naţională.
Momentan pe site-u AFIR sunt afișate numele și cuantumurile aferente anilor 2016-2017, finanțate din bugetul FEADER. Pentru plățile directe efctuate de APIA nu există o bază de date cu beneficiarii și sumele plătite acestora drept subvenții.
Modul în care sunt împărțite subvențiile este foarte important pentru Comisia Europeană. În Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se precizează că pentru ca obiectivul controlului public al utilizării banilor proveniți din Fonduri să fie atins, este necesar ca o anumită cantitate de informații despre beneficiari să fie adusă la cunoștința publicului.
Informațiile respective ar trebui să includă date privind identitatea beneficiarului, suma acordată și sursa din care provine, scopul și natura măsurii în cauză. Publicarea acestor informații ar trebui să fie realizată astfel încât să interfereze cât mai puțin cu dreptul beneficiarilor de a li se respecta viața privată, în general, și cu dreptul beneficiarilor la protecția datelor lor cu caracter personal, în special, ambele drepturi fiind recunoscute prin articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Publicarea detaliilor cu privire la măsura care îi dă dreptul fermierului să primească ajutor sau sprijin și cu privire la natura și scopul ajutorului sau sprijinului oferă publicului informații concrete cu privire la activitatea sprijinită și la scopul pentru care a fost acordat ajutorul sau sprijinul. Acest lucru ar contribui, de asemenea, la efectul preventiv și de descurajare a fraudei pe care îl are controlul public în ceea ce privește protejarea intereselor financiare.


Comsia Europeană consideră că punerea acestor informații la dispoziția publicului, alături de informațiile generale aduse la cunoștința publicului conform prezentului regulament, îmbunătățește transparența în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii în cadrul PAC, contribuind astfel la vizibilitatea și la mai buna înțelegere a acestei politici. Acest lucru le permite cetățenilor să participe mai îndeaproape la procesul de decizie și garantează faptul că administrația se bucură de o mai mare legitimitate și este mai eficace și mai responsabilă față de cetățeni. De asemenea, aduce în atenția cetățenilor exemple concrete ale furnizării de „bunuri publice” prin intermediul agriculturii, susținând astfel legitimitatea sprijinului din partea statului pentru sectorul agricol.
Foarte important de precizat este faptul că în vederea conformării la cerințele privind protecția datelor, beneficiarii Fondurilor ar trebui informați, anterior publicării, cu privire la publicarea datelor. De asemenea, ar trebui să fie informați și cu privire la faptul că datele respective pot fi prelucrate de către organisme de audit și de investigare ale Uniunii și ale statelor membre în scopul protejării intereselor
financiare ale Uniunii. În plus, beneficiarii ar trebui să fie informați cu privire la drepturile care le revin în temeiul Directivei 95/46/CE, precum și cu privire la procedurile aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.