Se vor distribui din nou ajutoare alimentare și produse de igienă

Printr-o recentă hotărâre de guvern,  au fost stabilite  măsurile  necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

 

În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 1. a) POAD: Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1086 din 20.02.2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014) 9102 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și asistenta materială de bază pentru sprijin din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane din România CCI 2014RO05FMOP001;
 2. b) persoane dependente: persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, care nu beneficiză de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private;
 3. c) destinatar final: persoanele care beneficiază de ajutoare alimentare și asistență materială de bază în cadrul POAD, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr.

223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi în conformitate cu legislaţia naţională;

 1. d) asistenţă materială de bază: asistenţa constând în produse de igienă distribuite gratuit persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1);
 2. e) ajutoare alimentare: alimentele de bază constând în pachete cu alimente distribuite gratuit

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1);

 1. f) beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene – responsabil de inițierea și implementarea

operațiunilor.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa alimentelor de bază și/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

 1. a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim

garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și

completările ulterioare;

 1. b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010

privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. c) persoane aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei hotărâri și alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate. Situația temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autoritățile publice cu atribuții în domeniul respectiv. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situații critice de viață se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la literele a) și b).

(2) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1)

beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor alimentare şi/sau asistenţei materiale de bază.

(3) Persoanele cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit

minim garantat precum şi persoanele din cadrul familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, care la data distribuirii ajutoarelor alimentare nu figurează pe listele iniţiale prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) vor fi adăugate de către acesta pe respectivele liste. (4) Persoanele care aparţin categoriilor prevăzute la alin. (1) şi care la data distribuirii ajutoarelor alimentare și/sau a materialelor de bază se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private, nu au dreptul de a primi ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD. Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt, după caz:

 1. a) pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001,

cu modificările și completările ulterioare – borderoul centralizator semnat de primar,

cuprinzând toți titularii aflați în plată;

 1. b) pentru persoanele beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii
 2. 277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare – borderoul centralizator semnat de

primar, cuprinzând toți titularii aflați în plată precum și membrii de familie a acestora,

numărul și data dispoziției primarului privind stabilirea dreptului;

 1. c) pentru persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale

calamităților, persoane dependente și alte situații asemănătoare și care se află în situații

deosebite de vulnerabilitate – ancheta socială întocmită de serviciul public de asistență

socială de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau pe baza unui referat de anchetă

socială întocmit de Serviciile publice de asistenţă socială, de la nivelul unitățile

administrativ-teritoriale pentru determinarea situației de vulnerabilitate – la solicitarea

persoanei sau sesizarea unui terț. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat,

certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru protecția copilului

sau, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia superioară

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

(6) Distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă către persoanele înscrise pe

listele iniţiale prevăzute la alin. (3) lit. a) se face în ordinea prezentării destinatarilor finali la

centrele de distribuire ale unităților administrativ-teritoriale, în termen de maximum 45 de zile

calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare sau produse de igienă.