Proiectul Green Line Valea Jiului,  în linie dreaptă

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

În data de 20.07.2017, prin Ordinul nr. 3715 al Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene, a fost aprobat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni (cod nr. POR/186/3), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investie 3.2. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul programului Operațional Regional 2014 – 2020.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investie 3.2. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Consiliul Judeţean Hunedoara în parteneriat cu UAT-urile din zona Văii Jiului vor depune spre finanţare proiectele Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  – Green Line Valea Jiului” Componenta 2.

Având în vedere  adresa nr. 11823/14.06.2018, înregistrată la Primăria Municpiului Vulcan sub nr. 24185/15.06.2018, si adresa nr. 11822/14.06.2018,  înregistrată la Primăria Municpiului Vulcan sub nr. 24184/15.06.2018, înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara cu numărul 9296/18.06.2018 prin care  Autoritatea de Dezvoltarea Regionala – Regiunea Vest a transmis solicitarile de clarificare pentru cererile de finantare depuse pentru Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Printre aceste solicitari de clarificari sunt si cele ce impun adoptarea unui act aditional la acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani, prin detalierea activității și contribuția la co-finanțare cheltuielilor pentru cheltuiala decontării PMUD-ului (aceasta activitate și finanțarea PMUD este în sarcina UAT Județul Hunedoara) în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  – Green Line Valea Jiului” Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.