Proiectul    GREEN LINE Valea Jiului a trecut etapa de verificare a conformității administrative si admisibilității

În data de 20.07.2017, prin Ordinul nr. 3715 al Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene, a fost aprobat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni (cod nr. POR/186/3), Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.2. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul programului Operațional Regional 2014 – 2020. Având în vedere Ghidul Solicitantului  mai sus amintit, UAT Județul Hunedoara în parteneriat cu UAT Municipiul Vulcan, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani au depus prin sistem electronic MySMIS, două proiecte de investiții privind îmbunătățirea mobilității urbane – dezvoltarea sistemului public de călători cu autobuze electrice, în vederea finanțării acestuia prin programul de mai sus.  Una din cerințele Ghidului specific este elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) fiind un document necesar dezvoltării urbane pe termen lung, cu efecte benefice asupra dezvoltării economice și sociale a zonei funcționale Valea Jiului. Acest document este atât o cerință în vederea atragerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare urbană, dar și o necesitate și o primă soluție pentru abordarea în mod integrat și strategic a problemelor legate de trafic, fie că vorbim de persoane, fie că vorbim de mărfuri, precum și a problemelor de mobilitate urbană, interjudețean și cu zonele adiacente.

O altă cerintă a Ghidului specific este aprobarea de către Consiliile Locale si Consiliul judetean  a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 100/2018 a fost aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă  pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.

Prin adresa 11922/15.06.2018 înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 9341/18.06.2018, Autoritatea de Dezvoltarea Regională  – Regiunea Vest a transmis solicitările de clarificare în urma demarării etapei de verificare a conformității administrative și admisibilității Planului de Mobilitate Urbană Durabilă nr. PMUD/V/3.2/Parteneriat UAT Municipiul Vulcan – UAT Municipiul Petroșani – UAT Municipiul Lupeni – UAT Oraș Petrila – UAT Oraș Aninoasa – UAT Oraș Uricani – UAT Județul Hunedoara/30.05.2018 depuse pentru Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul programului Operațional Regional 2014 – 2020.

Prin adresa nr. 13156/28.06.2017, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 10736/12.07.2018, Autoritatea de Dezvoltarea Regionala  – regiunea Vest ne informează că a fost finalizată etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității.

Temeiul legal al proiectului îl constituie prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1) lit. ”a”, ”d”, alin. (3) lit. ”d” și 97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform cerințelor, la PMUD  se va completa o anexă la subcapitolul 3.4 (Cererea de transport, pct. 3.4.4) cu o reprezentare grafică în care să se prezinte Fluxurile actuale (an de bază 2017) de călători cu mijloace de transport public,  însoțită de un tabel sintetic cu valori ale fluxurilor de călători pe segmente/coridoarele reprezentative atât în municipii/localități cât și de pe segmentele de rețea dintre localități (atât la nivel de total zi medie lucrătoare,  cât și la nivelul orei de vârf).